GPO wil extra geld voor problemen De Bussel06-06-2017

 

Oosterhout  1-06-2017

Onderwerp: De Bussel

 

Aan Gemeenteraad Oosterhout

 

Geachte gemeenteraadsleden,

 

Na de opening van de fraaie nieuwe Bussel constateerde het GPO een groot aantal ernstige en minder ernstige gebreken aangaande de toegankelijkheid van het gebouw. Het GPO legde de gebreken vast in een rapport d.d. 8 januari 2016.

Het gemeentebestuur heeft het rapport van het GPO laten onderzoeken door Z en Z kwam over het algemeen tot de zelfde conclusies als het GPO. Z legde de conclusies vast in en rapport d.d. 4 mei 2016.

Het college heeft aan de hand van de twee rapporten een vijftigtal verbeterpunten geselecteerd die opgelost moeten worden.

De uitvoering van de verbeterpunten is verdeeld over de verantwoordelijkheden van de Bussel, Theek5 en de gemeente zelf.

Inmiddels is de directie van de Bussel, tijdens de zomerstop, verbeteringen aan het aanbrengen in het theater. Met Theek5 heeft het GPO nog geen gesprek gehad maar er staat wel een gesprek gepland op 29 juni 2017.

Ook al zit er wel wat beweging in de zaak, moet het GPO toch vast stellen dat de meest hinderlijke en gevaarlijke punten niet de gewenste snelheid krijgen in de oplossingensfeer. Het GPO zal daaraan blijven trekken maar vraagt daarbij ook uw hulp.

 

Met de centrale lift is het anders gesteld.

Het GPO kwalificeerde de lift als onbruikbaar voor de doelgroep omdat deze verkeerd gebouwd was. De deur aan de verkeerde zijde geplaatst is, de knoppen op de verkeerde plaats zitten, de spiegel fout gemonteerd is.

Een kinderwagen, rolstoel en scootmobiel er moeizaam of helemaal niet ingedraaid kunnen komen. Rolstoelgebruikers gevaar lopen met hun handen tussen de deur vast komen te zitten.

 

Z schijft in haar rapport, citaat:

De lift voldoet aan de wettelijke vereiste afmetingen, maar voldoet desondanks niet aan voldoende mate van toegankelijkheid. Dit komt doordat de deur aan de langzijde is zit, zodat er onvoldoende inrijdiepte beschikbaar is. Voor een rolstoel is eigenlijk al een inrijdiepte van 1.20 meter nodig, voor een scootmobiel 1.40 meter. Het aanpassen van bovenstaande situatie is gezien de ingrijpende bouwkundige en constructieve aanpassingen vrijwel onmogelijk. Door deze opstelling zijn de bediengingsknoppen moeilijk te bereiken. Z beveelt aan de alarmknoppen te verplaatsen of de bestemmingskeuze aan de buiten zijde van de lift aan te brengen en de sluitingstijd van de deur aan te passen. Einde citaat.

 

Het GPO constateert dat Z eigenlijk schrijft, net zoals het GPO, dat de lift onbruikbaar is. Inmiddels is het na een jaar nog niet zo ver dat de gemeente de door Z gewenste aanpassingen heeft aangebracht.

 

Het GPO verwacht dat de door Z gewenste (kostbare) aanpassingen niet tot het gewenste resultaat zullen leiden en de lift voor een grote groep gebruikers nog steeds onbruikbaar zal blijven.

 

Het GPO wil de gemeenteraad vragen:

  1. De gemeente en de twee directies tot groter spoed aan te manen met het op korte termijn oplossen van de geselecteerde problemen.
  2. Voor de lift een adequate oplossing te bevorderen omdat we met deze lift niet nog jaren verder kunnen gaan, mede omdat er wettelijk  weldegelijk andere eisen wat betreft toegankelijkheid voor kwetsbare groepen aan een openbaargebouw gesteld gaan worden.

Het GPO wil het gemeente bestuur en uw raad aan de gedachte laten wennen dat er in de Bussel op niet al te lange termijn een totaal nieuwe lift moet komen. Hiervoor is naar de mening van het GPO een zeer grote bouwkundige aanpassing nodig die mogelijk (indicatief) wel € 500.000 kan kosten.

Dit gegeven kan er de oorzaak van zijn dat de gemeente het probleem van de lift wil bagatelliseren of niet op de juiste waarde in schat. De gemeente maakt handig gebruik van het feit dat  Z om het probleem heen schijft, mogelijk medelijden met de gemeente heeft, verkeerde conclusies trekt en daardoor niet op komt voor de doelgroep waar zij voor ingesteld is.

 

Het GPO vraagt de gemeenteraad om in het kader van de perspectiefnota 2018 voldoende geld beschikbaar te stellen voor het onderzoeken en oplossen van de problemen binnen een redelijke tijd. Daarbij niet te schromen en door te pakken naar definitieve en afdoende oplossingen.

 

Het GPO is altijd bereid vragen te beantwoorden of toe te lichten.

 

Verblijven met vriendelijke groet,

 

 

Ton Schellekens

Secretaris Gehandicapten Platform Oosterhout.

 

 

 

Bijlage

 

Ervaringen van rolstoel of scootmobiel gebruikers

 

Een rolstoelgebruiker die nog enkele meters kan lopen vertelt aan het GPO dat hij bij een bezoek aan de boven zaal voor de lift van zijn rolstoel of scootmobiel af moet stappen en met een rollator voetje voor voetje naar de zaal moet proberen te lopen. Lukt hem dat niet dan kan hij terug naar huis gaan.

 

Een ander rolstoelgebruiker vertelt aan het GPO dat hij met zijn rolstoel met moeite in de lift kan draaien maar dan niet bij de knoppen kan.

 

Een ander rolstoelgebruiker vertelt aan het GPO dat hij de moed heeft opgegeven en maar liever naar Breda gaat.

 

Een ander rolstoelgebruiker vertelt aan het GPO dat men haar behulpzaam over tilt in en overstaprolstoel maar dat dat erg pijnlijk is en heel ongemakkelijk zit. Het GPO vind het behulpzaam sjorren aan mensen in en rolstoel uit den boze is.

 

Weer een andere bezoeker zegt dat ze in de Bussel rolstoelers liever kwijt dan rijk zijn ze zorgen alleen maar voor overlast.

 

Andere rolstoelgebruikers zeggen, we worden met liefde geholpen met het bedienen van de lift of overstappen in een andere rolstoel en het vinden van onze plaats in de zaal, maar het is ondoenlijk en moet opgelost worden.

Terug